Polityka prywatności
1. ochrona danych
Podczas korzystania z różnych funkcji strony internetowej(https://www.mopla.solutions) i aplikacji mo.pla przetwarzane są dane osobowe. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) reguluje treści w tym zakresie, takie jak obowiązek przekazania informacji na początku przetwarzania danych zgodnie z art. 13 RODO. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystania jego danych już w momencie ich gromadzenia.
2. dane osobowe
Dane osobowe wchodzą w zakres ochrony RODO. Termin ten obejmuje wszystkie informacje odnoszące się do człowieka. Dane osobowe to na przykład imię i nazwisko, adres, zawód, adres e-mail, stan zdrowia, dochód, stan cywilny, numer telefonu i dane użytkownika, takie jak adres IP. Zarezerwowane bilety i przejazdy autobusowe również stanowią takie dane.
3. przetwarzanie danych osobowych
Termin "przetwarzanie danych osobowych" obejmuje wszystko, od gromadzenia danych po ich usunięcie. Dane osobowe mogą być gromadzone, organizowane, porządkowane, przechowywane, dostosowywane, modyfikowane, odczytywane, przeglądane, wykorzystywane, ujawniane, przekazywane lub udostępniane.
4. aplikacja mo.pla
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z aplikacji mo.pla jest

MoPla Solutions GmbH
Alte Landstraße 7
86502 Laugna
Zarząd: Pan Robert Kamischke
Sąd Rejonowy w Augsburgu HRB 37275 (zwany dalej osobą odpowiedzialną)
Można skontaktować się z osobą odpowiedzialną pod adresem e-mail info@mopla.solutions.
5. inspektor ochrony danych
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem administratora danych z dopiskiem "inspektor ochrony danych" lub pod adresem e-mail datenschutz@mopla.solutions.
6. instalacja i korzystanie z aplikacji
Podczas korzystania z aplikacji niektóre dane są automatycznie gromadzone i przechowywane w plikach dziennika serwera. W szczególności przetwarzane są dane dotyczące korzystania z aplikacji, unikalne identyfikatory urządzeń, adres IP, kraj instalacji i język, producent i model urządzenia, typ płyty i system operacyjny, identyfikacja aplikacji lub pakietu zainstalowanego produktu, a także unikalne identyfikatory reklamowe dla urządzeń z systemem iOS i Android. Ponadto przechowywane są pobrane treści / pakiety z przypisaniem adresu IP.

Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) b) DS-GVO (umowa). Aby korzystać z aplikacji i jej funkcji, wymagana jest instalacja i związane z nią przetwarzanie danych.

Pliki dziennika serwera są regularnie pseudonimizowane, anonimizowane i usuwane.
7. dane konta użytkownika
Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji, konieczne jest utworzenie konta użytkownika. Wymaga to podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu, daty urodzenia, numeru telefonu i wybranego hasła (jest ono przechowywane w postaci zaszyfrowanej). Podczas logowania do konta użytkownika automatycznie przetwarzany jest adres IP ostatniego logowania, data ostatniego logowania i data utworzenia konta.

Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) b) DS-GVO (umowa). Aby korzystać z usług, użytkownik musi być możliwy do zidentyfikowania. Ponadto aplikacja musi nawiązać połączenie z serwerem w celu pobrania określonych informacji (np. czasu (następnej możliwej) podróży).

Konto użytkownika zostanie zachowane do momentu jego usunięcia. Usunięcie to nie prowadzi jednak jednocześnie do usunięcia wszystkich przetwarzanych danych.
8. przetwarzanie danych przy okazji rezerwacji
Przejazdy można rezerwować w aplikacji. W tym celu należy wprowadzić określone informacje i podstawowe warunki, aby podróż mogła zostać wyświetlona lub trasa zaplanowana, a użytkownik mógł zostać przewieziony. Administrator gromadzi dane dotyczące miejsca wsiadania i wysiadania, daty i godziny rezerwacji elastycznych usług transportowych.

Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) b) DS-GVO (umowa). Podanie wymaganych danych jest konieczne, ponieważ w przeciwnym razie użytkownik nie będzie mógł zarezerwować przejazdu.

Zarezerwowane przejazdy będą przechowywane w aplikacji do momentu jej odinstalowania.
9. Automatyczne określanie lokalizacji
Lokalizacja użytkownika może zostać określona na podstawie jego danych geograficznych. To automatyczne określanie lokalizacji można aktywować lub dezaktywować w dowolnym momencie w ustawieniach aplikacji.

Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) a) DS-GVO (zgoda). Udostępnienie danych o lokalizacji ułatwia rezerwację przejazdów.

Dane o lokalizacji nie są przechowywane przez aplikację.
10. płatność
W odniesieniu do płatności za przejazdy za pośrednictwem aplikacji, administrator wykorzystał Stripe Connect, usługę Stripe Inc. 510 Townsend Street, San Francisco, California 94103, USA. jako dostawcę usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć bezpośrednio w Stripe pod adresem https://stripe.com/en-de/privacy.

Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) f) DS-GVO (uzasadniony interes). Administrator danych chciałby zaoferować swoim klientom łatwe i szybkie opcje płatności, ale nie może zarządzać tym własnymi zasobami. Korzystanie z usług wyspecjalizowanych dostawców usług płatniczych jest w takim przypadku powszechne i ułatwia administratorowi przetwarzanie rezerwacji podróży. W przypadku płatności bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji wymagana jest płatność za pośrednictwem Stripe i podanie danych osobowych.

Zarezerwowane przez użytkownika bilety i wystawione faktury muszą być przechowywane przez regionalnego dostawcę usług transportowych i Stripe przez okres do 10 lat po dokonaniu rezerwacji ze względu na ustawowe obowiązki przechowywania.
12) Google Analytics dla Firebase
W przyszłości aplikacja może zostać zaprogramowana w oparciu o Google Firebase. Jest to platforma dla programistów z zestawem do tworzenia oprogramowania w różnych językach programowania. Google Analytics for Firebase jest jedną z dostępnych funkcji i umożliwia ocenę zachowania użytkowników w aplikacji. W standardowej implementacji rejestrowana jest liczba użytkowników i sesji, czas trwania sesji, systemy operacyjne, modele urządzeń, region, pierwsze uruchomienia, wykonania aplikacji, aktualizacje aplikacji i zakupy w aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio w Google pod adresem https://support.google.com/firebase/answer/6318039. Aplikacja wykorzystuje Firebase do przechowywania danych logowania (e-mail, hasło) i uwierzytelniania użytkowników (link do DS-GVO Firebase: https://firebase.google.com/support/privacy).

Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) a) DS-GVO (zgoda). Wykorzystujemy dane do ciągłego ulepszania aplikacji i dostosowywania jej do potrzeb użytkowników. W szczególności analizujemy, które wyszukiwane hasła są często wprowadzane i które pozycje menu są szczególnie często klikane.

Google Analytics for Firebase przechowuje określone dane powiązane z identyfikatorem reklamowym przez 60 dni i przechowuje zagregowane raporty bez automatycznego wygaśnięcia. Okres przechowywania danych na poziomie użytkownika (w tym konwersji) wynosi do 14 miesięcy. Po upływie okresu przechowywania dane są automatycznie usuwane co miesiąc.
13 Sentry
Aplikacja powinna działać tak bezbłędnie, jak to tylko możliwe, aby można było polegać na rezerwacjach. Dlatego analizujemy błędy i awarie aplikacji, aby zapobiec problemom w przyszłości za pośrednictwem Sentry(https://sentry.io/security/).

Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) f) DS-GVO (uzasadniony interes). Jako dostawca aplikacji musimy zapewnić, że rezerwacje dokonywane przez naszych klientów są przetwarzane w sposób bezpieczny i że nie dochodzi do utraty danych (np. w wyniku awarii). Usługi są pośredniczone za pośrednictwem aplikacji, dlatego należy zapewnić niezbędną pewność prawną wszystkim zaangażowanym stronom. Przetwarzanie danych odbywa się automatycznie i jest niezbędne do korzystania z aplikacji.
14. powiadomienia push
Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do wysyłania mu informacji o przyjeździe pojazdu za pośrednictwem tzw. wiadomości push. Odbywa się to za pomocą tak zwanego tokena sesji, który przekazujemy podczas korzystania z aplikacji. Powiadomienia mogą być wysyłane za pośrednictwem Firebase przy użyciu tego tokena(https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging).

Jeśli masz urządzenie z systemem operacyjnym iOS, dopuszczalność przetwarzania danych w tym celu opiera się na art. 6 (1) a) DS-GVO (zgoda). Jeśli masz urządzenie z systemem operacyjnym Android, dopuszczalność przetwarzania danych opiera się na art. 6 (1) f) RODO (uzasadniony interes). Wysyłamy wiadomości push, aby użytkownik nie przegapił przyjazdu swojego pojazdu.

Podczas wysyłania wiadomości push żadne dane osobowe nie są przechowywane po zakończeniu wysyłania.
15. dostęp do danych
Dane zebrane podczas korzystania z aplikacji są przesyłane na nasz serwer w Google Cloud Platform z lokalizacją serwera we Frankfurcie nad Menem i tam przechowywane(https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=de). Potencjalnymi dalszymi odbiorcami są nasi pracownicy, a także regionalny dostawca usług transportowych, jego kierowcy i dostawcy usług płatniczych, tacy jak Stripe. Ponadto dane osobowe użytkownika mogą być przeglądane przez innych usługodawców z sektora IT w indywidualnych przypadkach (np. podczas konserwacji serwera lub aktualizacji aplikacji).

Zapisy rezerwacji wygenerowane z aplikacji mogą być wymagane i przeglądane przez władze lub audytorów w ramach audytów. Przekazywanie danych do różnych odbiorców ma miejsce tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub w ramach zleconego przetwarzania zgodnie z art. 28 DS-GVO.

Niektóre usługi Google są zintegrowane z aplikacją, dlatego dane osobowe użytkownika są częściowo przekazywane do krajów trzecich spoza UE i EOG. Przekazywanie to jest dozwolone bez dalszego zatwierdzania przez Komisję UE, ponieważ Google zawarł skuteczne standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję UE w odniesieniu do globalnej wymiany danych. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa informacji można znaleźć bezpośrednio w Google pod adresem https://firebase.google.com/support/privacy?hl=de#crash-stored-info.
16. prawa osoby, której dane dotyczą
Użytkownik ma prawo do informacji (art. 15 DS-GVO), korekty (art. 16 DS-GVO), usunięcia (art. 17 DS-GVO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 DS-GVO), a także do przenoszenia danych (art. 20 DS-GVO). Należy pamiętać, że użytkownik może dochodzić tych praw w dowolnym momencie. Nie oznacza to jednak, że zostaną one spełnione. Mo.pla podlega ustawowym obowiązkom przechowywania, które zasadniczo uniemożliwiają usunięcie danych.

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, masz prawo do sprzeciwu, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej (art. 21 RODO). W przypadku sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej nie będziemy już wysyłać użytkownikowi wiadomości promocyjnych.

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to jednak wpływu na dopuszczalność i zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie skontaktować się z właściwym organem nadzorczym.
18. hosting stron internetowych
Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

Webflow Inc.
Dostawcą jest Webflow Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, USA (dalej Webflow). Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, Webflow gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP.

Webflow to narzędzie do tworzenia i hostowania witryn internetowych. Webflow przechowuje pliki cookie lub inne technologie rozpoznawania, które są niezbędne do prezentacji strony, zapewnienia niektórych funkcji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa (niezbędne pliki cookie).

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Webflow: https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.

Webflow jest używany na podstawie art. 6 (1) lit. f DS-GVO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że nasza strona internetowa jest prezentowana tak niezawodnie, jak to tylko możliwe. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.

Przetwarzanie zamówień
Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

Cloudflare
Korzystamy z usługi "Cloudflare". Dostawcą jest Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (dalej "Cloudflare").

Cloudflare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści z DNS. To technicznie kieruje transfer informacji między przeglądarką użytkownika a naszą witryną za pośrednictwem sieci Cloudflare. Umożliwia to Cloudflare analizowanie ruchu między przeglądarką użytkownika a naszą witryną oraz działanie jako filtr między naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem z Internetu. W tym celu Cloudflare może również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie do rozpoznawania użytkowników Internetu, ale są one wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych tutaj.

Korzystanie z Cloudflare opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zapewnieniu naszej strony internetowej tak bezbłędnej i bezpiecznej, jak to tylko możliwe (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https: //www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony danych w Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
19. gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Jotform
Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy platformę Jotform. Dostawcą jest firma Jotform Inc., 111 Pine St. Suite, 1815 San Francisco, California 94111, USA (zwana dalej Jotform).

Jotform umożliwia nam tworzenie formularzy online w celu gromadzenia wiadomości, żądań i innych danych wejściowych od odwiedzających naszą witrynę. Wszystkie wpisy dokonane przez użytkownika są przetwarzane na serwerach Jotform.
Jotform jest używany na podstawie naszego uzasadnionego interesu w określeniu żądania użytkownika w możliwie najbardziej przyjazny dla użytkownika sposób (art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Dane wprowadzone w formularzu pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Transmisja danych do USA jest zabezpieczona standardowymi klauzulami umownymi UE, które zawarliśmy z Jotform. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.jotform.com/gdpr-compliance/dpa/.

Przetwarzanie zamówień
Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.
20. Narzędzia analityczne i reklama
Google Tag Manager
Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann.

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet.

Des Weiteren können wir mit Google Analytics u. a. Ihre Maus- und Scrollbewegungen und Klicks aufzeichnen. Ferner verwendet Google Analytics verschiedene Modellierungsansätze, um die erfassten Datensätze zu ergänzen und setzt Machine-Learning-Technologien bei der Datenanalyse ein.

Google Analytics verwendet Technologien, die die Wiedererkennung des Nutzers zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen (z. B. Cookies oder Device-Fingerprinting). Die von Google erfassten Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Browser Plugin
Sie können die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Google-Signale
Wir nutzen Google-Signale. Wenn Sie unsere Website besuchen, erfasst Google Analytics u. a. Ihren Standort, Suchverlauf und YouTube-Verlauf sowie demografische Daten (Besucherdaten). Diese Daten können mit Hilfe von Google-Signal für personalisierte Werbung verwendet werden. Wenn Sie über ein Google-Konto verfügen, werden die Besucherdaten von Google-Signal mit Ihrem Google-Konto verknüpft und für personalisierte Werbebotschaften verwendet. Die Daten werden außerdem für die Erstellung anonymisierter Statistiken zum Nutzerverhalten unserer User verwendet.

Auftragsverarbeitung
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

Google Analytics E-Commerce-Messung
Diese Website nutzt die Funktion „E-Commerce-Messung“ von Google Analytics. Mit Hilfe von E-Commerce-Messung kann der Websitebetreiber das Kaufverhalten der Websitebesucher zur Verbesserung seiner Online-Marketing-Kampagnen analysieren. Hierbei werden Informationen, wie zum Beispiel die getätigten Bestellungen, durchschnittliche Bestellwerte, Versandkosten und die Zeit von der Ansicht bis zum Kauf eines Produktes erfasst. Diese Daten können von Google unter einer Transaktions-ID zusammengefasst werden, die dem jeweiligen Nutzer bzw. dessen Gerät zugeordnet ist.

Google Ads
Der Websitebetreiber verwendet Google Ads. Google Ads ist ein Online-Werbeprogramm der Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads ermöglicht es uns Werbeanzeigen in der Google-Suchmaschine oder auf Drittwebseiten auszuspielen, wenn der Nutzer bestimmte Suchbegriffe bei Google eingibt (Keyword-Targeting). Ferner können zielgerichtete Werbeanzeigen anhand der bei Google vorhandenen Nutzerdaten (z. B. Standortdaten und Interessen) ausgespielt werden (Zielgruppen-Targeting). Wir als Websitebetreiber können diese Daten quantitativ auswerten, indem wir beispielsweise analysieren, welche Suchbegriffe zur Ausspielung unserer Werbeanzeigen geführt haben und wie viele Anzeigen zu entsprechenden Klicks geführt haben.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Google Ads Remarketing
Diese Website nutzt die Funktionen von Google Ads Remarketing. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Mit Google Ads Remarketing können wir Personen, die mit unserem Online-Angebot interagieren bestimmten Zielgruppen zuordnen, um ihnen anschließend interessenbezogene Werbung im Google-Werbenetzwerk anzeigen zu lassen (Remarketing bzw. Retargeting).

Des Weiteren können die mit Google Ads Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google verknüpft werden. Auf diese Weise können interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z. B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z. B. Tablet oder PC) angezeigt werden.

Wenn Sie über einen Google-Account verfügen, können Sie der personalisierten Werbung unter folgendem Link widersprechen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Zielgruppenbildung mit Kundenabgleich
Zur Zielgruppenbildung verwenden wir unter anderem den Kundenabgleich von Google Ads Remarketing. Hierbei übergeben wir bestimmte Kundendaten (z. B. E-Mail-Adressen) aus unseren Kundenlisten an Google. Sind die betreffenden Kunden Google-Nutzer und in ihrem Google-Konto eingeloggt, werden ihnen passende Werbebotschaften innerhalb des Google-Netzwerks (z. B. bei YouTube, Gmail oder in der Suchmaschine) angezeigt.

Google Conversion-Tracking
Diese Website nutzt Google Conversion Tracking. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Mit Hilfe von Google-Conversion-Tracking können Google und wir erkennen, ob der Nutzer bestimmte Aktionen durchgeführt hat. So können wir beispielsweise auswerten, welche Buttons auf unserer Website wie häufig geklickt und welche Produkte besonders häufig angesehen oder gekauft wurden. Diese Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken zu erstellen. Wir erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeigen geklickt haben und welche Aktionen sie durchgeführt haben. Wir erhalten keine Informationen, mit denen wir den Nutzer persönlich identifizieren können. Google selbst nutzt zur Identifikation Cookies oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Mehr Informationen zu Google Conversion-Tracking finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Meta-Pixel (ehemals Facebook Pixel)
Diese Website nutzt zur Konversionsmessung der Besucheraktions-Pixel von Facebook/Meta. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dadurch können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert werden.

Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-Datenverwendungsrichtlinie (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wir nutzen die Funktion des erweiterten Abgleichs innerhalb der Meta-Pixel.

Der erweiterte Abgleich ermöglicht uns, verschiedene Arten von Daten (z.B. Wohnort, Bundesland, Postleitzahl, gehashte E-Mail-Adressen, Namen, Geschlecht, Geburtsdatum oder Telefonnummer) unserer Kunden und Interessenten, die wir über unsere Website sammeln an Meta (Facebook) zu übermitteln. Durch diese Aktivierung können wir unsere Werbekampagnen auf Facebook noch präziser auf Personen zuschneiden, die sich für unsere Angebote interessieren. Außerdem verbessert der erweiterte Abgleich Zuordnung von Webseiten-Conversions und erweitert Custom Audiences.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Sie können außerdem die Remarketing-Funktion „Custom Audiences” im Bereich Einstellungen für Werbeanzeigen unter https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Facebook Conversion API
Wir haben Facebook Conversion API auf dieser Website eingebunden. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

Facebook Conversion API ermöglicht es uns, die Interaktionen des Websitebesuchers mit unserer Website zu erfassen und an Facebook weiterzugeben, um die Werbeperformance bei Facebook zu verbessern.

Hierzu werden insbesondere Zeitpunkt des Aufrufes, die aufgerufene Webseite, Ihre IP-Adresse und Ihr User-Agent sowie ggf. weitere spezifische Daten (z. B. gekaufte Produkte, Wert des Warenkorbs und Währung) erfasst. Eine vollständige Übersicht über die erfassbaren Daten finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei
Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

Facebook Custom Audiences
Wir nutzen Facebook Custom Audiences. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Wenn Sie unsere Webseiten und Apps besuchen bzw. nutzen, unsere kostenlosen oder kostenpflichtigen Angebote in Anspruch nehmen, Daten an uns übermitteln oder mit den Facebook-Inhalten unseres Unternehmens interagieren, erfassen wir hierbei Ihre personenbezogenen Daten. Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Nutzung von Facebook Custom Audiences erteilen, werden wir diese Daten an Facebook übermitteln, mit denen Facebook Ihnen passende Werbung ausspielen kann. Des Weiteren können mit Ihren Daten Zielgruppen definiert werden (Lookalike Audiences).

Facebook verarbeitet diese Daten als unser Auftragsverarbeiter. Details sind der Nutzungsvereinbarung von Facebook zu entnehmen: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und §25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience und https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

TikTok Pixel
Wir haben das TikTok Pixel auf dieser Website eingebunden. Anbieter ist die TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland (nachfolgend TikTok).Mit Hilfe von TikTok Pixel können wir Websitebesuchern, die sich unsere Angebote angesehen haben, interessengerechte Werbung bei TikTok anzeigen (TikTok Ads). Gleichzeitig können wir mit Hilfe des TikTok Pixels feststellen, wie effektiv unsere Werbung bei TikTok ist. Dadurch kann die Wirksamkeit der TikTok- Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke ausgewertet und für zukünftige Werbemaßnahmen optimiert werden. Hierbei werden verschiedene Nutzungsdaten verarbeitet, wie z. B. IP- Adresse, Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers, Informationen über die Anzeige, auf die eine Person auf TikTok geklickt hat oder ein Ereignis, das ausgelöst wurde (Zeitstempel). Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet. Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Die Datenübertragung in Drittstaaten wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier:
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE und https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

LinkedIn Insight Tag
Diese Website nutzt das Insight-Tag von LinkedIn. Anbieter dieses Dienstes ist die LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Datenverarbeitung durch LinkedIn Insight Tag
Mit Hilfe des LinkedIn Insight Tags erhalten wir Informationen über die Besucher unserer Website. Ist ein Websitebesucher bei LinkedIn registriert, können wir u. a. die beruflichen Eckdaten (z. B. Karrierestufe, Unternehmensgröße, Land, Standort, Branche und Berufsbezeichnung) unserer Websitebesucher analysieren und so unsere Seite besser auf die jeweiligen Zielgruppen ausrichten. Ferner können wir mit Hilfe von LinkedIn Insight Tags messen, ob die Besucher unserer Webseiten einen Kauf oder eine sonstige Aktion tätigen (Conversion-Messung). Die Conversion-Messung kann auch geräteübergreifend erfolgen
(z. B. von PC zu Tablet). LinkedIn Insight Tag bietet außerdem eine Retargeting-Funktion an, mit deren Hilfe wir den Besuchern unserer Website zielgerichtete Werbung außerhalb der Website anzeigen lassen können, wobei laut LinkedIn keine Identifikation des Werbeadressaten stattfindet.LinkedIn selbst erfasst außerdem sogenannte Logfiles (URL, Referrer-URL, IP-Adresse, Geräte- und Browsereigenschaften und Zeitpunkt des Zugriffs). Die IP-Adressen werden gekürzt oder (sofern sie genutzt werden, um LinkedIn-Mitglieder geräteübergreifend zu erreichen) gehasht (pseudonymisiert). Die direkten Kennungen der LinkedIn-Mitglieder werden nach sieben Tagen von LinkedIn gelöscht. Die verbleibenden pseudonymisierten Daten werden dann innerhalb von 180 Tagen gelöscht. Die von LinkedIn erhobenen Daten können von uns als Websitebetreiber nicht bestimmten Einzelpersonen zugeordnet werden. LinkedIn wird die erfassten personenbezogenen Daten der Websitebesucher auf seinen Servern in den USA speichern und sie im Rahmen eigener Werbemaßnahmen nutzen. Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rechtsgrundlage
Soweit eine Einwilligung (Consent) eingeholt wurde, erfolgt der Einsatz des o. g. Dienstes ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Soweit keine Einwilligung eingeholt wurde, erfolgt die Verwendung dieses Dienstes auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an effektiven Werbemaßnahmen unter Einschluss der sozialen Medien. Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa und
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Widerspruch gegen die Verwendung von LinkedIn Insight Tag
Der Analyse des Nutzungsverhaltens sowie zielgerichtete Werbung durch LinkedIn unter folgendem Link widersprechen:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Des Weiteren können Mitglieder von LinkedIn die Nutzung ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken in den Kontoeinstellungen steuern. Um einer Verknüpfung von auf unserer Website erhobenen Daten durch LinkedIn und Ihrem LinkedIn Account zu vermeiden, müssen Sie sich aus Ihrem LinkedIn-Account ausloggen bevor Sie unsere Website aufsuchen.

Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.
21. język
O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostanie przetłumaczone na inne języki, niniejsze oświadczenie o ochronie danych w języku niemieckim ma zastosowanie wyłącznie w przypadku rozbieżności lub trudności w tłumaczeniu.