Ogólne warunki handlowe
1. obiekt
Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej "OWH") jest platforma mobilności (zwana dalej "Aplikacją", mo.pla lub "Platformą") obsługiwana przez MoPla Solutions GmbH (zwaną dalej "MoPla"), która jest dostępna w formie aplikacji mobilnej i która służy do świadczenia usług transportu publicznego oraz wyświetlania i/lub udostępniania innych usług mobilności.

Niniejsze Ogólne Warunki regulują stosunki prawne związane z dostępem do platformy mobilności i korzystaniem z niej.

Niniejsze OWU mają zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców (zwanych dalej "użytkownikami"). Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne warunki umowne użytkowników mają zastosowanie tylko wtedy, gdy Mopla Solutions GmbH wyraźnie uzna je na piśmie.

"Konsument" to każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

"Przedsiębiorca" to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej na własny rachunek.

W zakresie, w jakim MoPla Solutions GmbH gromadzi dane użytkowników do celów marketingowych, zapewnia, że dane są przechowywane, przetwarzane i usuwane zgodnie z wymogami ochrony danych. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w postanowieniach dotyczących ochrony danych, które są dostępne w aplikacji i w Internecie pod adresem https://www.mopla.solutions/de/datenschutz.

Rejestrując się w aplikacji i zakładając konto użytkownika (zwane dalej "kontem"), użytkownik potwierdza, że przeczytał i zaakceptował niniejsze OWH oraz zapoznał się i uważnie przeczytał oświadczenie o ochronie danych w aplikacji.

Należy pamiętać, że MoPla w żadnym momencie nie staje się stroną umowy ani innej umowy zawartej między użytkownikami lub dostawcami usług ruchu drogowego. MoPla zapewnia jedynie platformę i dostęp do Aplikacji w celu organizowania korzystania z usług transportowych.
2) MoPla
MoPla jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw autorskich. Dotyczy to w szczególności usług, platformy, jej zawartości (w szczególności tekstów, obrazów, projektów, logo, filmów, dźwięków, danych, grafiki) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających jej działanie.

MoPla udostępnia platformę mobilności w formie aplikacji, za pomocą której użytkownik może wyszukiwać, wyszukiwać i rezerwować usługi lokalnego transportu publicznego (zwanego dalej "lokalnym transportem publicznym") w swoim regionie.

Dzięki aplikacji mo.pla, oprócz regularnych usług lokalnego transportu publicznego, można korzystać z usług transportowych bez stałych godzin odjazdu i stałych tras. Zamówienie, rezerwacja i płatność za usługę mobilności odbywa się za pośrednictwem aplikacji.

MoPla nie ma wpływu na zachowanie użytkowników na platformie. W szczególności MoPla nie posiada, nie użytkuje, nie dostarcza ani nie zarządza żadnymi pojazdami i sama nie oferuje żadnych przejazdów.

MoPla nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację przejazdu lub rezerwację połączenia transportu publicznego.
3. umowa użytkowania aplikacji
Aplikacja mo.pla jest dostępna dla użytkownika do pobrania w odpowiednim sklepie z aplikacjami. Aplikację można zainstalować i używać na mobilnym urządzeniu końcowym z dostępem do Internetu, które musi być wyposażone w system operacyjny Android lub iOS. Dostęp do Internetu nie jest należny mo.pla. Użytkownik ponosi koszty telekomunikacyjne związane z korzystaniem z aplikacji.

Każdy, kto jest w stanie zarezerwować usługi transportowe w momencie rejestracji, może zarejestrować się jako użytkownik. Istnieje obowiązek podania prawdziwych danych osobowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność, jakość i integralność podanych informacji. MoPla nie ma obowiązku sprawdzania przesyłanych danych.

Po pomyślnym pobraniu aplikacji wymagana jest rejestracja użytkownika. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem aplikacji. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail użytkownika, numer telefonu komórkowego i datę urodzenia użytkownika oraz dane dotyczące płatności (dobrowolne). Jeśli rejestracja zostanie przeprowadzona bez podania danych dotyczących płatności lub jeśli dane dotyczące płatności zostaną później usunięte, za pośrednictwem aplikacji nie będzie można pośredniczyć w zawieraniu odpłatnych umów przewozu.

Użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszych OWH.

Użytkownik nie jest upoważniony do udzielania osobom trzecim dostępu do swojego konta użytkownika. Gdy tylko użytkownik dowie się o jakimkolwiek niewłaściwym użyciu jego konta użytkownika, musi niezwłocznie poinformować o tym MoPla.

Po zakończeniu rejestracji i otwarciu konta użytkownika zostaje zawarta umowa ("umowa o korzystanie z aplikacji") między Mopla Solutions GmbH a użytkownikiem na korzystanie z aplikacji.

Po zawarciu umowy użytkownik nabywa niewyłączne, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z aplikacji przez okres obowiązywania tej umowy.

W aplikacji użytkownik może zarządzać swoimi danymi i zmieniać je w dowolnym momencie.

Integracja materiałów mapowych odbywa się częściowo za pośrednictwem map HERE, usługi HERE Global B.V. Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Holandia ("Here"). Warunki korzystania z Here(https://legal.here.com/en-gb/terms/here-end-user-terms) mają zastosowanie do korzystania z tej usługi strony trzeciej.
3a. Prawo do odstąpienia od umowy
Umowa użytkownika dotycząca aplikacji i zakupu produktów (takich jak Deutschlandticket) może zostać odwołana przez użytkownika zgodnie z rozporządzeniem § 312g ust. 1 BGB w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Obowiązują następujące zasady, zgodnie z którymi sformułowania są przechowywane w sensie adresu osobistego:

Zasady anulowania
Użytkownik ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas w formie tekstowej za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu lub wiadomości e-mail wysłanej pocztą) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
W odniesieniu do usług transportowych świadczonych przez regionalne przedsiębiorstwa transportowe zwracamy uwagę, że zgodnie z § 312 ust. 2 nr 5 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) prawo do odstąpienia od umowy jest ustawowo wyłączone w przypadku usług, które można przypisać do obszaru transportu. Warunkiem wstępnym jest możliwość korzystania z transportu w określonym czasie.

Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy musimy zwrócić wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od użytkownika, niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od zawartej umowy. Do zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami z powodu tej spłaty.

Jeśli abonament na Deutschlandticket zostanie odwołany i zostanie wykorzystany w okresie odwołania, użytkownik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 49,00 euro.

Odstąpienie od umowy

Odbiorca odstąpienia od umowy
MoPla Solutions GmbH
Alte Landstraße 7,
D-86502 Laugna,
E-mail: info@mopla.solutions

Treść odstąpienia od umowy
Niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas umowy o korzystanie z aplikacji.

Konsument
[tytuł] [imię] [nazwisko]
[ulica + numer] [kod pocztowy + miasto] [kraj] [e-mail]
Data odstąpienia: [data odstąpienia]
[podpis konsumenta(-ów)] (tylko w przypadku komunikacji papierowej)
4. rozwiązanie umowy o korzystanie z aplikacji / odinstalowanie aplikacji
Umowa o korzystanie z aplikacji zawierana jest na czas nieokreślony.

Umowa o korzystanie z aplikacji może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie można zgłosić do MoPla. Do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu wystarczy formularz tekstowy. Zwykłe wypowiedzenie umowy o korzystanie z aplikacji skutkuje zablokowaniem konta użytkownika. Aplikacja nie jest odinstalowywana w wyniku rozwiązania umowy.

Użytkownik może odinstalować aplikację bez ograniczeń czasowych. Jeśli aplikacja zostanie tylko odinstalowana, a umowa o korzystanie z aplikacji nie zostanie również rozwiązana, umowa o korzystanie z aplikacji będzie nadal obowiązywać. Podczas ponownej instalacji aplikacji użytkownik może zalogować się przy użyciu swoich zarejestrowanych danych.

Prawo MoPla do nadzwyczajnego rozwiązania umowy o korzystanie z aplikacji pozostaje nienaruszone. MoPla jest w szczególności uprawniona do nadzwyczajnego rozwiązania umowy o korzystanie z aplikacji, jeśli użytkownik:
- poda nieprawidłowe informacje podczas tworzenia swojego konta użytkownika,
- utrzymuje kilka kont użytkownika,
- uzyskuje dostęp lub próbuje uzyskać dostęp do sieci aplikacji za pośrednictwem swojego konta użytkownika za pomocą złośliwego kodu, a tym samym narusza lub próbuje naruszyć integralność lub wydajność aplikacji, a także ingeruje lub próbuje ingerować w dane osób trzecich,
- udziela nieupoważnionym osobom trzecim dostępu do swojego konta użytkownika.
  1. podaje nieprawidłowe informacje podczas tworzenia konta użytkownika,
  2. utrzymuje wiele kont użytkowników,
  3. uzyskuje dostęp lub próbuje uzyskać dostęp do sieci Aplikacji za pośrednictwem swojego konta użytkownika przy użyciu złośliwego kodu, a tym samym narusza lub próbuje naruszyć integralność lub wydajność Aplikacji oraz ingeruje lub próbuje ingerować w dane osób trzecich,
  4. udziela nieupoważnionym osobom trzecim dostępu do swojego konta użytkownika.
Nadzwyczajne rozwiązanie umowy spowoduje natychmiastowe zablokowanie konta użytkownika.

MoPla jest uprawniona do podjęcia środków w celu weryfikacji danych podanych przez użytkownika na jego koncie, jeśli jest to konieczne ze względu na przejrzystość, w celu zwiększenia zaufania lub w celu zapobiegania oszustwom lub ich wykrywania. Dotyczy to w szczególności weryfikacji numerów telefonów i dokumentów tożsamości. MoPla nie może zagwarantować dokładności, wiarygodności ani ważności danych podlegających procedurze weryfikacji.
5. usługi
Użytkownik może zamówić, zarezerwować i zapłacić za poszczególne usługi transportowe za pośrednictwem aplikacji. Korzystanie z usługi transportowej podlega opłacie dla użytkownika. Usługa transportowa jest świadczona przez regionalnego dostawcę usług transportowych. Umowa transportowa jest zawierana z tym usługodawcą. MoPla działa jako pośrednik przy zawieraniu umowy.

Aby zamówić i zarezerwować usługę transportową, użytkownik musi wprowadzić w aplikacji miejsce odjazdu, miejsce docelowe i liczbę pasażerów, a także wszelkie istniejące bilety okresowe. Następnie użytkownik zobaczy możliwe przejazdy i będzie mógł zarezerwować specjalne przejazdy na żądanie. Dla każdej indywidualnej podróży, którą można zarezerwować, użytkownik otrzymuje informacje o dostępnym czasie podróży oraz wysokości dopłat i opłat. Określony czas podróży może zostać skrócony lub wydłużony w zależności od sytuacji na drodze i połączenia podróży z innymi użytkownikami.

Po wybraniu podróży użytkownik składa MoPla ofertę zawarcia umowy transportowej z regionalnym dostawcą usług transportowych w odniesieniu do wybranej usługi transportowej, klikając przycisk "Zarezerwuj podróż". Przed kliknięciem przycisku "Zarezerwuj przejazd" użytkownik ma możliwość zmiany wszystkich podanych informacji.

Po dokonaniu rezerwacji użytkownik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji w aplikacji. W potwierdzeniu rezerwacji użytkownik może zobaczyć szczegóły dotyczące miejsca odjazdu, godziny odjazdu i szacowanej godziny przyjazdu. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług transportu regionalnego zostaje zawarta umowa przewozu podlegająca opłacie.

Jeśli użytkownik dokonuje rezerwacji dla osób trzecich (zwanych dalej "pasażerami"), jest on zobowiązany do poinformowania ich o niniejszych OWH i ich ważności.
5a. Dystrybucja biletu do Niemiec
MoPla dystrybuuje bilet Deutschlandticket (49-Euro-Ticket) za pośrednictwem platformy od 03.04.2023 r. ze skutkiem od 01.05.2023 r. jako agent regionalnych przedsiębiorstw transportowych. Dystrybucja odbywa się w formie abonamentu (zwanego dalej "abonamentem") dla użytkownika (zwanego dalej "abonentem").

Umowa abonamentowa wchodzi w życie poprzez potwierdzenie zamówienia abonamentu przez MoPla i aktywację abonamentu w aplikacji. Subskrypcja rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Umowa abonamentowa jest ważna przez czas nieokreślony, chyba że zostanie anulowana lub wstrzymana (opisy tego można znaleźć w aplikacji).

Abonament może być używany jako kod kreskowy w aplikacji.

Aby wystawić abonament na urządzeniu mobilnym, abonent musi zarejestrować się w aplikacji.

Po pomyślnej rejestracji i udostępnieniu biletu na urządzeniu mobilnym należy sprawdzić poprawność i kompletność danych. Zmiany taryfy 49-Euro-Ticket automatycznie stają się częścią umowy abonamentowej.

Abonament jest wydawany z miesięczną płatnością. W przypadku natychmiastowego wejścia w bieżącym miesiącu, pełna miesięczna kwota jest płatna.

Anulowanie subskrypcji, podobnie jak wstrzymanie, jest możliwe najpóźniej 24 godziny przed końcem każdego miesiąca. Anulowania należy dokonać w formie tekstowej lub za pośrednictwem aplikacji.
6. uwagi dotyczące zorganizowanego transportu
Użytkownik lub pasażer musi przybyć na miejsce odjazdu punktualnie o określonej godzinie. W przypadku spóźnienia roszczenie do usługi transportowej wobec dostawcy usług transportu regionalnego wygasa. Opłata za przejazd nie podlega zwrotowi.

Przed rozpoczęciem podróży użytkownik lub pasażer musi okazać potwierdzenie rezerwacji lub podać swoje imię i nazwisko na żądanie kierowcy.

Każdy użytkownik i pasażer musi zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać bezpieczeństwu podróży i nie narażać innych pasażerów na niebezpieczeństwo lub niedogodności. Należy postępować zgodnie z instrukcjami kierowcy i nie rozpraszać go podczas podróży.
7. ceny i warunki płatności
Zasadniczo użytkownicy mogą ustalić dowolną opłatę za przejazd za pośrednictwem aplikacji bezpłatnie, składając wniosek w aplikacji i wprowadzając żądany punkt początkowy i miejsce docelowe. Użytkownik może również przeglądać usługi i opłaty za transport w ramach usług transportu publicznego z rozkładem jazdy. W odniesieniu do opłat rozróżnia się użytkownika z ważnym biletem transportu publicznego i użytkownika bez takiego biletu. Aplikacja uwzględnia taryfy i odpowiednie zniżki. W każdym przypadku zastosowanie mają Ogólne i Szczególne Warunki Przewozu i Taryfy oraz zatwierdzone taryfy regionalnego dostawcy usług transportowych.

Opłata wyświetlana za wybraną podróż przed dokonaniem rezerwacji zawiera ustawowy podatek od sprzedaży. Wszystkie opłaty za zarezerwowane przejazdy są należne po zakończeniu rezerwacji.

Opłaty są uiszczane za pośrednictwem aplikacji po zakończeniu rezerwacji. Płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy Stripe.

Dostawca usług płatniczych jest zintegrowany za pośrednictwem Stripe Connect, usługi Stripe Inc. 510 Townsend Street, San Francisco, California 94103, USA. Warunki korzystania ze Stripe(https://stripe.com/de/legal/ssa) mają zastosowanie do korzystania z tej usługi strony trzeciej.

Użytkownik może kompensować tylko bezsporne lub prawnie ustalone roszczenia.

Jeśli podróż zostanie przedwcześnie przerwana przez Użytkownika lub Pasażera po jej rozpoczęciu, nie nastąpi obniżenie należnej opłaty.
8. odpowiedzialność użytkownika lub pasażera
W przypadku zawinionego naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku umownego lub niniejszych OWH, użytkownik lub pasażer jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody.
9. obowiązki wszystkich użytkowników platformy
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie ogólnych przepisów prawa, regulacji i obowiązków regulujących korzystanie z Platformy.
Ponadto użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad podczas korzystania z Platformy i prowadzenia pojazdu:
  1. Platforma nie może być wykorzystywana przez użytkownika do celów zawodowych, komercyjnych lub nastawionych na zysk.
  2. Żadne fałszywe, wprowadzające w błąd lub oszukańcze informacje nie mogą być przekazywane lub wyświetlane Mo.pla lub innemu użytkownikowi.
  3. Wzywanie do przemocy, dyskryminacji lub nienawiści, jak również promowanie działań związanych z konsumpcją nielegalnych substancji lub ogólnym naruszeniem celu aplikacji są wyraźnie zabronione. Podobnie, prawa mo.pla lub osób trzecich nie mogą być naruszane lub obrażane w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
  4. Prawa MoPla, w szczególności wizerunek, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, muszą być przestrzegane.
  5. Żadne płatności nie mogą być akceptowane ani dokonywane poza Platformą, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach.
  6. Niniejsze OWH oraz polityka prywatności mo.pla muszą być przestrzegane i brane pod uwagę.
10 Odpowiedzialność MoPla Solutions GmbH
MoPla ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, chyba że naruszy istotne zobowiązania umowne. Istotne zobowiązanie umowne to zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na którego przestrzeganiu użytkownik regularnie polega i może polegać. W przypadku zwykłego zaniedbania odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do szkód, które są zwykle możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy.

Postanowienia zawarte w powyższych zdaniach 1-3 mają również zastosowanie na korzyść przedstawicieli prawnych i zastępców użytkownika, jeżeli roszczenia są dochodzone bezpośrednio przeciwko nim.
11. dostępność platformy
MoPla dokłada wszelkich starań, aby platforma była dostępna przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Mogą jednak wystąpić czasowe przestoje, bez wcześniejszego powiadomienia, spowodowane technicznymi pracami konserwacyjnymi, migracją danych, aktualizacjami lub innymi okolicznościami technicznymi związanymi z naszą platformą lub siecią w ogóle lub z powodu siły wyższej.

MoPla zastrzega sobie prawo do zmiany lub zawieszenia dostępu do platformy lub jej funkcji tymczasowo lub na stałe, całkowicie lub częściowo, według własnego uznania. To samo dotyczy zawartości platformy.
12 Zmiana niniejszych OWH
MoPla jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszych Ogólnych Warunków, o ile jest to konieczne w celu wyeliminowania powstałych później zakłóceń równoważności lub w celu dostosowania do zmienionych ramowych warunków prawnych lub technicznych, a także w związku ze zmianą orzeczeń sądów najwyższych.

Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie poprzez powiadomienie o treści zmienionego regulaminu na ostatni znany adres e-mail. Zmiana staje się częścią umowy, jeśli użytkownik nie sprzeciwi się włączeniu jej do stosunku umownego w formie pisemnej lub tekstowej w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie.
13. postanowienia końcowe
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH są lub staną się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, którego skutki będą najbliższe celowi gospodarczemu, do którego dążyły strony umowy z nieważnym lub niewykonalnym postanowieniem. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy umowa okaże się niekompletna.
14 Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji
Niniejsze OWH zostały sporządzone w języku niemieckim i podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla sporów jest Augsburg. O ile niniejsze OWH zostały przetłumaczone na inne języki, w przypadku rozbieżności lub trudności w tłumaczeniu zastosowanie mają wyłącznie niniejsze OWH w języku niemieckim.

W razie potrzeby Użytkownik może również składać skargi dotyczące naszej platformy lub naszych usług na platformie skarg utworzonej przez Komisję Europejską i dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

MoPla nie jest zobowiązana i zasadniczo nie chce uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.
15. Wskazówki
Platforma mo.pla jest obsługiwana przez MoPla Solutions GmbH z siedzibą pod adresem Alte Landstraße 7, D-86502 Laugna.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z MoPla Solutions GmbH za pośrednictwem poczty elektronicznej(info@mopla.solutions).

Status OWH: Marzec 2023 r.